Open Science


Poza sprawczością.
Insight Institute


URBAN MYSTERY

I to jest dokładnie algebraiczna pułapka doświadczenia psychodelicznego, a geometryczna odwrotność — psychotycznego.

Paweł Rewucki


NO BLISS

Metafizyka umysłu ― w tym analityczna ― sprowadza się do świadomości Gestaltowskiego tła i ma się do metapsychologii jak matematyka do fizyki.

Paweł Rewucki


BEER & CHOCOLATE

Zasadność ujęcia depresji jako obniżonej neuroplastyczności mózgu stwierdza się dwojako ― poprzez skuteczność terapii dialektycznych mających na celu wybicie chorego z wyuczonych pętli kognitywnych, jak i doraźną poprawę nastroju wskutek pozbawienia się odpoczynku sennego ― a tym samym braku możliwości utrwalenia się wspomnień i myśli odtwarzanych w ciągu dnia.

Paweł RewuckiBEER & CHOCOLATE © Paweł RewuckiMATH & INSANITY

Całkowita rozumność, w słowie i czynie, możliwa jest dopiero po ugruntowaniu się w czymś innym niż rozum. To znaczy, cybernetycznie ― jako system ― rozum powinien objąć wszystkie swoje przeciwieństwa oraz wyczerpać się jako wzorzec najogólniejszego namysłu, aby dostąpić pełni.

Fenomenologicznie możesz ujmować swoje problemy w dowolny sposób, do którego zostałeś usposobiony, ale technicznie rzecz biorąc, ontologia trzeciosobowa domaga się rekoncyliacji nominalnej, co czyni wszystkie z nich definiowalnymi ― i rozwiązywalnymi ― w języku matematyki.

Paweł RewuckiMath & Insanity © Paweł RewuckiNIHILO ALEF

Możemy wyobrazić sobie punkt widokowy na kosmiczną panoramę, z którego odsłania się ona w swojej całości ― od najdalszej przeszłości po najodleglejszą przyszłość ― w postaci kompletnej ścieżki pierwotnej świetlistości.

Jest to z konieczności punkt poza czasem i przestrzenią, z konieczności jest to też dokładny adres domowy metafizyki ― bądź oko Boga, jeśli wola ― niemniej jednak materializuje on ostatnią z myśli, jaką oddać możemy zdumienie faktem naszego istnienia.

Paweł RewuckiNihilo Alef © Paweł RewuckiMIND MAP

Umysł to jego treści, te z kolei stanowią samowzbudne drgania, których częstotliwość i amplituda w praktyczno-osobowym wymiarze wymaga synchronizacji z innymi.

Znaczenie (w psychologicznym kontekście) jest pseudo-personifikacją formy ― stosujemy się do wyobrażeń jakoby do osób w różnym stopniu wyabstrahowanych z zapoznanych kontaktów.

Ich mozaika, na zasadzie rekursji, stanowi nasze "ja".

Paweł RewuckiMind Map © Paweł Rewucki SOCIAL DECONSTRUCTION

Ludzki los jest zasadniczo nienegocjowalny, gdyż stanowi fizyczność samowstąpienia pramatrycy poznawczo-wartościującej, przed ― lub poza ― którą swoisty podmiot nie ma żadnej realnej możliwości różnicowania treści jaźni.

Jest on natomiast poznawalny na drodze utransparentnienia kompleksu przedmiotowego "ja" i równa się wtedy bez reszty biologicznej interesowności organizmu, na czym ― skądinąd ― opiera się sanacyjna moc okupionych kulturowo (seks, agresja) atawizmów w przestrzeni umysłu cywilizowanego.

Paweł RewuckiSocial Deconstruction © Paweł Rewucki


Chcesz wyrazić uznanie dla pracy autora?
PayPal